“Aanraken met liefdevolle aandacht geeft weer vertrouwen in het lichaam”
– Estelle

Je bent nu hier: Home > Contact > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U kunt de algemene voorwaarden ook hier downloaden.

 

A L G E M E N E   V O O R W A A R D EN
van
Instituut Massage bij Kanker
gevestigd te Den Haag nader te noemen IMBK
KvK 27290314          

1). ALGEMEEN
a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Tiel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van IMBK vervallen.

b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door IMBK schriftelijk is bevestigd.

c) Alle leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied te Den Haag, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door IMBK aangegeven bankrekening te geschieden.

d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van IMBK of door IMBK ingeschakelde derden binden IMBK niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan IMBK, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f)  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IMBK met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan IMBK een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, aan haar trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen op het gebied van massage bij kanker of anderszins wil deelnemen of daaraan deelneemt dan wel personeelsleden daaraan wil laten deelnemen of laat deelnemen, cursussen, workshops of dergelijke door haar wenst te laten verzorgen of laat verzorgen, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met IMBK voert.

h) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden IMBK slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i)  Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien IMBK schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j)  Uitgaande E-mails van IMBK waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden IMBK op geen enkele wijze.

2). OFFERTES
a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. IMBK is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel de deelname aan de training, cursus of dergelijke schriftelijk heeft bevestigd. Aanbiedingen voor deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van IMBK zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers

b) Indien een opdracht tot het verzorgen van cursussen, trainingen, workshops e.d. op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door IMBK of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door IMBK gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d) De prijzen voor deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van IMBK zijn -tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld- exclusief BTW.  De door IMBK opgegeven prijzen voor het verzorgen van cursussen, trainingen, workshops e.d. in opdracht van opdrachtgever zijn –tenzij anders vermeld- exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

e) De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven aantal deelnemers.

f)  Indien een opdracht uitblijft, behoudt IMBK zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede  de ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

g) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal IMBK gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele uitvoering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor IMBK kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval consumenten ‑in geval van deelname aan door trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van IMBK‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan IMBK te voldoen.

3). OPDRACHTEN
a) Een gegeven opdracht of reservering bindt de opdrachtgever. IMBK is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of reserveringsbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht of reservering. Indien de opdrachtgever - indien deze consument is - niet binnen veertien dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan IMBK kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven. Reserveringsbevestigingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname. Het is IMBK te allen tijde toegestaan een bepaalde deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

b) Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kan opdrachtgever - indien deze consument is- binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien.

c) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan IMBK ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door IMBK zijn bevestigd.

d) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht reservering geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienstverlening te voldoen. Bij annulering van deelname aan cursussen trainingen e.d. is bij annulering tot uiterlijk zes weken voor aanvang een vergoeding van 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken is het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, behalve indien wordt geannuleerd om medische redenen, onderbouwd met medische verklaring; in dat geval is ook bij annulering binnen zes weken slechts 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Eventuele restitutie van reeds betaalde bedragen zal binnen vier weken na annulering plaatsvinden.

Indien de opdrachtgever, na aanvang van de training, door omstandigheden, hem betreffende, waartoe te rekenen, maar daartoe niet beperkt, op medische grond, niet in staat is de (gehele) cursus of opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever (cursist). Het is niet mogelijk om de cursus door een plaatsvervanger te laten volgen. Wel kan eventueel in overleg de gemiste les(sen) ingehaald worden op een ander tijdstip en/of locatie zonder bijkomende kosten in een andere cursusgroep. Indien dit niet mogelijk is kan er gekeken worden of er een aangepaste les gegeven kan worden tegen een door IMBK te bepalen bedrag. Praktijkdagen in het ziekenhuis kunnen niet gevolgd worden in een andere cursusgroep en zullen derhalve als een aangepaste les tegen een door IMBK te bepalen bedrag ingehaald dienen te worden.

e) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

f)  Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden IMBK eerst na schriftelijke acceptatie.

g) Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

4). UITVOERING VAN DE OPDRACHT
a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens van de deelnemer(s).

b) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

c) Alle door IMBK opgegeven data en locaties zijn onder voorbehoud. Het wijzigen van locaties of data geven opdrachtgever geen recht tot annulering en zijn evenmin aanleiding tot enigerlei schadevergoeding door IMBK.

d) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd aan IMBK zijn verstrekt en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal IMBK daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is IMBK gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

e) Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan IMBK kennis geeft, onverminderd het recht van IMBK om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende dienst alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat IMBK omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

f)  Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met IMBK voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehou­den, heeft IMBK het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan IMBK verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

g) IMBK is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van IMBK een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

h) Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens IMBK te werk gestelde docenten en/of begeleiders, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,--, voor elke overtreding en van € 1.000,-- per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

i)  IMBK verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

j)  Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel en of begeleiders van of namens IMBK

k) Indien tijdens de uitvoering van een door IMBK aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan IMBK onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft IMBK het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door IMBK reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
a) Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door IMBK een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b) De met IMBK over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.

c) Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke toeleveringen aan IMBK door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan IMBK van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

d) Ingeval van overmacht zal IMBK daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting IMBK het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

6). KLACHTEN EN GARANTIE
a) IMBK is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van IMBK als bindend.

b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

c) Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

d) Opdrachtgever zal alle door IMBK voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen.

e) Indien IMBK een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

f)  IMBK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door de geleverde diensten door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

g) Klachten over opleidingen kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke accreditatie-instelling KTNO ([email protected]).

  1. klachten dienen binnen twee weken na het ontstaan van de directe aanleiding van de klacht te worden ingediend;
  2. klachten kunnen worden ingediend op de in de overeenkomst vermelde wijze bij de daarin vermelde persoon;
  3. deze klachten worden binnen vier weken na het indienden van de klacht afgehandeld. Indien er een langere periode nodig is om onderzoek te doen, word de deelnemer hiervan binnen bovengenoemde periode op de hoogte gesteld;
  4. het oordeel van de KTNO is bindend. Eventuele consequenties voor de opleiding zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld;
  5. klachten en de afhandeling worden geregistreerd en 3 jaar bewaard;
  6. klachten worden vertrouwelijk behandeld.

h) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft IMBK niet; met name zal IMBK in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht, training, cursus, workshop, opleiding o.d..

i)  Een klacht ten aanzien van bepaalde dienstverlening of werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

j)  Voor door derden door bemiddeling van IMBK geleverde zaken of diensten is IMBK nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken of diensten verstrekte garantie.

k) Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7). AANSPRAKELIJKHEID
a) IMBK draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door IMBK te verrichten werk­zaam­heden of dienstverlening of een evenredig deel daarvan.

b) IMBK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

c) Elke deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen is voor risico van de deelnemers. IMBK gaat uit van de gegevens zoals deze door of voor de deelnemers zijn verstrekt. IMBK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het niet of niet tijdig melden van lichamelijke klachten of gebreken.

d) In geen geval aanvaardt IMBK aansprakelijkheid voor schade of letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen, voor, tijdens of na de cursus. Evenmin aanvaardt IMBK aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van uitglijden of vallen.

e) IMBK is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen e.d.

f)  IMBK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop een deelnemer aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen de opgedane kennis toepast later.

g) Opdrachtgever is gehouden IMBK schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen IMBK instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde dienst of opgedane kennis.

h) Indien een opdracht tot voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

i)  IMBK verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren.

j)  Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan IMBK of voor wijziging daarvan, is IMBK niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

k) Adviezen worden door IMBK naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

l)  IMBK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet‑correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan IMBK zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

m) IMBK aanvaardt voor door haar opgestelde behandelplannen en prognoses geen enkele aanspra­ke­lijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

8). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
a) Opdracht­gever verplicht zich het geleverde  cursusmateriaal, documentatie, behandelplannen, beschrijvingen e.d.,  slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

b) Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot het van IMBK afkomstige of door IMBK gebruikte cursusmateriaal, documentatie, behandelplannen, beschrijvingen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van IMBK, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan IMBK voorbehouden.

c) Het is opdrachtgever niet toegestaan het cursusmateriaal, de documentatie, behandelplannen, beschrijvingen, werkwijzen, adviezen e.d.  van IMBK te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMBK.

9). BETALING
a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van IMBK daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. IMBK is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van IMBK om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren. Betalingen voor door bij IMBK gevolgde trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen dienen te allen tijde voor aanvang volledig voldaan te zijn.

c) Betalingen voor door bij IMBK gevolgde trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen kunnen slechts in gedeelten worden voldaan, indien zulks uitdrukkelijk vóóraf is toegestaan.

d) Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdracht­gever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuur­bedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

e) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door IMBK een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

f)  Bij betaling in termijnen kan door IMBK een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

g) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke IMBK moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

h) Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door IMBK doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van IMBK zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan IMBK cederen. Opdrachtgever verleent IMBK reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

i)  Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft IMBK het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door IMBK te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien IMBK aanleiding ziet zulks te verlangen.

10). GESCHILLEN
a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b) Op alle overeenkomsten en transacties van IMBK is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen -met uitzondering van het gestelde sub 6.7- worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

© '2012 Support Waterland- Purmerend

Nieuws

Wat zijn we nog aan het nagenieten van het prachtige jubileumcongres van het Netwerk Massage bij Kanker! Bij deze een samenvatti…

  Op 4 februari is het weer Wereldkankerdag. Het Netwerk Massage bij Kanker geeft daar graag aandacht aan. Dit doen de massaget…

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u in voor onze nieuwsbrief.